Oświadczenie w sprawie dostępności

Stowarzyszenie Hospicjum Królowej Apostołów w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej hospicjum.info.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://hospicjum.info.pl.

 

Status pod względem zgodności

Niniejsza strona internetowa jest w pełni zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 27.12.2023r.

Oświadczenie zostało przygotowane na podstawie samooceny dokonanej przez zarząd Stowarzyszenia oraz na podstawie oceny przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną – Enjoy Ads Studio.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 27.12.2023r.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wykrycia nieprawidłowości w zakresie dostępności cyfrowej, bardzo prosimy o kontakt. Osobą, z którą można się kontaktować w sprawie trudności z dostępnością jest Halina Styła, numer telefonu: 12-654-32-42, e-mail: sekretariat@hospicjum1.info.pl Drogą mailową i telefoniczną można wnosić żądania zapewnienia dostępności.

Żądanie powinno zawierać: dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo, kontakt do osoby występującej z żądaniem. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Stowarzyszenie niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli Stowarzyszenie nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskaże alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

 

Postępowanie odwoławcze

Na niedotrzymanie wyżej wymienionych terminów, odmowę realizacji żądania lub niesatysfakcjonujący alternatywny sposób dostępu do informacji, można złożyć skargę do Zarządu Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Krakowie, tel: 12-654-32-42, e-mail: sekretariat@hospicjum1.info.pl

Skargę można także złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Publikacja i aktualizacja strony

Strona hospicjum.info.pl została opublikowana w roku 2018.

Ostatnia aktualizacja strony nastąpiła dnia 27.12.2023r.

 

Sposób oceny dostępności

Oceny dostępności dokonano korzystając z następujących narzędzi:

Accessibility Checker

Page Speed Insights w zakładce „Ułatwienia dostępu”

Web Accessibility Evaluation Tool

 

Dane kontaktowe do spraw dostępności cyfrowej w Stowarzyszeniu

W Stowarzyszeniu Hospicjum Królowej Apostołów w Krakowie, osobą odpowiedzialną za nadzór nad dostępnością cyfrową jest Halina Styła. Telefon kontaktowy: 12-654-32-42, e-mail: sekretariat@hospicjum1.info.pl

 

Niestandardowe skróty klawiszowe

W witrynie nie użyto niestandardowych skrótów klawiszowych.

 

Dostępność architektoniczna siedziby

 

Budynek przy ul. Cegielnianej 6B/2
Wejście do siedziby hospicjum ul. Cegielniana 6B/2 jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Placówka znajduje się na parterze. Wejście prosto z chodnika.
Osoby zatrudnione w placówce służy pomocą w przypadku potrzeby załatwienia spraw przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.
Miejsce parkingowe dostępne jest przed wejściem do lokalu. Nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Do budynku Hospicjum ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Budynek przy ul. Witosa 23/5
Wejście do siedziby ul. Witosa 23/5 nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Placówka znajduje się na pierwszym piętrze, bez windy, nie dysponuje pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp.
Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych: Miejsca takie znajdują się na parkingu bezpośrednio przed wejściem do budynku
Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach: Do budynku ma prawo wejść osoba z psem przewodnikiem/asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Stowarzyszenie nie udostępnia możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.