Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Hospicjum Maryi Królowej Apostołów w Krakowie; 30-612 Kraków, ul. Witosa 23 lok. 5, zwane dalej Stowarzyszeniem.

Jakie dane osobowe przetwarza Administrator?

Stowarzyszenie jako administrator danych osobowych w rozumieniu RODO przetwarza w szczególności następujące dane osobowe:

 • Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli (dane firm* oraz osób kontaktowych – podstawowe dane służące do wystawiania oraz księgowania faktur (nazwa, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej) oraz do kontaktu (imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko pracy, adres e-mail, numer telefonu))
 • Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie (podstawowe dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres e-mail) podawane przez osoby w związku z pytaniami przesyłanymi do administratora)
 • Dane osób upoważnionych do wglądu do dokumentacji medycznej / zasięgania informacji o stanie zdrowia (imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, PESEL)
 • Dane osób dokonujących wpłat na rzecz Stowarzyszenia (imię, nazwisko, kwota darowizny, adres e-mail)
 • Poza danymi opisanymi powyżej Stowarzyszenie przetwarza dane użytkowników serwisu hospicjum.info.pl na zasadach opisanych w Rozdziałach „Reklama behawioralna” oraz „Informacje dotyczące plików cookie” poniżej

*  – Dane firm traktowane są jako dane osobowe tylko i wyłącznie w sytuacji, w której pozwalają na identyfikację osób ich dotyczących. Dane spółek kapitałowych nie są tratowane jak dane osobowe.

Reklama behawioralna

Stowarzyszenie przetwarza również dane użytkowników serwisu hospicjum.info.pl dla celów reklamy behawioralnej – wyświetlaniu użytkownikom reklam, które są dostoswane do ich preferencji (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest marketing bezpośredni – w przypadku udzielenia zgody na wykorzystywanie plików cookie). Proces ten szczegółowo został opisany w sekcji „Informacje dotyczące plików cookie” poniżej.

Na jakich zasadach Administrator przetwarza moje dane osobowe?

Poniżej zaprezentowano zasady przetwarzania Państwa danych osobowych (w szczególności wyjaśniono kto posiada do nich dostęp, jak długo są przechowywane oraz jakie są podstawy ich przetwarzania).

Dane osobowe kontrahentów oraz ich przedstawicieli

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe kontrahentów będą przetwarzane dla celów realizacji umów zawartych pomiędzy stronami (na podstawie 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umów, których są Państwo stroną) oraz wypełnienia obowiązków nałożonych na administratora na podstawie obowiązujących przepisów prawa (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (w szczególności w zakresie wystawiania i przechowywania faktur VAT), wynikających m. in. z Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o VAT. Dane osobowe przedstawicieli kontrahentów (pracowników) będą przetwarzane dla celów kontaktowych, w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest zapewnienie kontaktu z kontrahentem oraz zapewnienie realizacji umów zawartych z kontrahentami).
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także podmioty wspierające Stowarzyszenie w zakresie usług IT (w szczególności hostingodawcy).
 • Okres przechowywania Dane osobowe kontrahentów będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do prowadzenia kontaktów biznesowych z Stowarzyszeniem oraz realizacji łączących strony umów.

Dane osób upoważnionych do dostępu do dokumentacji medycznej / zasięgania informacji o stanie zdrowia

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji udzielonego przez pacjenta upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej / zasięgania informacji o stanie zdrowia (Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z przepisami USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta – art. 26).
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Stowarzyszenia.
 • Źródło pochodzenia danych osobowych Państwa dane osobowe zostały pozyskane od osoby, która udzieliła Państwu upoważnienia dostępu do dokumentacji medycznej / zasięgania informacji o stanie zdrowia
 • Okres przechowywania Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualnie nie dłużej niż przez okres 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (wyjątki określono w art. 29 ust. 1 Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta).

Osoby przesyłające zapytania poprzez formularze kontaktowe, pocztę e-mail oraz telefonicznie

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz realizacji działań podjętych na Państwa prośbę (Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora danych jakim jest prowadzenie korespondencji elektronicznej oraz realizacja działań podjętych na prośbę osób, których dane dotyczą).
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Stowarzyszenia.
 • Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia korespondencji elektronicznej oraz następnie w celach archiwalnych przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej administratora.
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wymiany korespondencji elektronicznej lub podejmowania działań podjętych na Państwa prośbę.

Dane osób dokonujących wpłat na rzecz Stowarzyszenia

 • Cele i podstawy przetwarzania danych Dane osobowe będą przetwarzane w celu udokumentowania otrzymanych darowizn oraz przechowywania ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (Podstawą przetwarzania danych jest 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)
 • Źródło oraz zakres przetwarzanych danych Państwa dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa lub za pośrednictwem serwisu dotpay.pl – w takim przypadku zostały pozyskane Państwa następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, kwota darowizny.
 • Odbiorcy danych Dane te mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dostęp do danych na podstawie stosownych umów mogą posiadać także dostawcy infrastruktury oraz usług IT przetwarzający dane na zlecenie Stowarzyszenia.
 • Okres przechowywania Przetwarzane przez administratora dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa z zakresu przechowywania dokumentacji księgowej (aktualnie 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonana została wpłata).
 • Dobrowolność / obowiązek podania danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wpłacenia darowizny.

Ogólne zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych

 • Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany W procesach przetwarzania danych osobowych Stowarzyszenie nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, za wyjątkiem profilowania Użytkowników dla potrzeb wyświetlania reklamy behawioralnej. Proces ten szczegółowo został opisany w sekcji „Informacje dotyczące plików cookie” poniżej.
 • Przetwarzanie danych dla celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami oraz prowadzenia statystyk Dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych mogą być przetwarzane przez Stowarzyszenie także w celu obrony przed roszczeniami jak i w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń oraz w celach prowadzenia statystyk.
 • Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy Stowarzyszenie co do zasady nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej EOG) , jednakże mogą wystąpić sytuacje, w których Stowarzyszenie będzie wykorzystywać dostawców usług IT, których serwery mogą znajdować się poza EOG, w szczególności w USA. W takim wypadku podstawą przekazania danych będzie decyzja Komisji Europejskiej z dnia z dnia 12 lipca 2016 r. stwierdzająca adekwatny stopień ochrony danych zapewniający przez program „Privacy Shield”.

Jakie prawa przysługują mi w związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie moich danych osobowych?

Posiadają Państwo stosownie do sytuacji prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania, a także do przenoszenia swoich danych osobowych;
 • wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody, nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Gdzie mogę się skontaktować w związku z pytaniami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych oraz realizacją przysługujących mi praw?

Wszelkie zapytania oraz oświadczenia w zakresie ww. praw należy kierować pod poniższe dane kontaktowe:

Dane kontaktowe administratora danych:

Stowarzyszenie Hospicjum Maryi Królowej Apostołów w Krakowie; 30-612 Kraków, ul. Witosa 23

Adres e-mail: sekretariat@hospicjum1.info.pl

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Wojciech Byrski, adres e-mail: hospicjum@inspektor-danych.info

 

Informacje dotyczące plików cookie

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny. Wykorzystywane pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji przyspieszających i ułatwiających korzystanie z Witryny.

 

W ramach Witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • pliki cookies umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Witryny
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Witryny
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika
 • marketingowe pliki cookies, umożliwiające wyświetlanie użytkownikom reklam, które są dostoswane do ich preferencji

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w Państwa urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Serwis Internetowy informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Witryny. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

Pliki cookies oraz analogiczne technologie zewnętrzne

Stowarzyszenie wykorzystuje rozwiązania z zakresu plików cookie i analogicznych technologii następujących podmiotów zewnętrznych:

 1. a) Google Ireland Limited – Google Adwords, Google Analytics – rozwiązania wykorzystywane dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania naszych reklam w sieci reklamowej Google). Użytkownik może w każdej chwili zablokować wykorzystywanie jego danych w Google Analytics w tym miejscu.
 2. b) Facebook Inc. – rozwiązania wykorzystywane dla celów analitycznych oraz reklamowych (wyświetlania naszych reklam w sieci reklamowej Facebook). Użytkownik może w każdej chwili zapoznać się z zasadami przetwarzania jego danych, w tym zablokować wykorzystywanie tych danych przez Facebook w tym miejscu.

Pozostałe dane zbierane przez serwis

Obok plików cookies serwis internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę.